ter unha liorta xudicial cos veciños de Goios foi o único mérito que ate o de agora conseguiu a xestión que fixo o PP no Polígono da Pontenova.


Texto íntegro da nota de prensa que o PSdeG-PSOE da Pontenova remitiu ós medios de comunicación e que aínda non tivo eco.

NOTA DE PRENSA DO PSdeG-PSOE DA PONTENOVA SOBOR DA SITUACIÓN DO POLÍGONO INDUSTRIAL.
03/09/2007

Descoñecemos os motivos dista teima do voceiro do PP na Pontenova por darlle voltas ó pasado pero, anque nós sempre dixemos que iamos mirar adiante, non nos queda máis remedio que dedicar parte do noso tempo en contestar ás medias verdades das que tanto gusta o PP da Pontenova, ademais de arranxar as numerosas desfeitas de todo tipo que herdamos.

Lendo as declaracións do voceiro popular chegamos á conclusión de que segue sen enterarse do que pasa co Polígono Industrial. Esta mesma situación dábase cando gobernaban no Concello, onde dende a comodidade da ignorancia apoiaron verdadeiros despropósitos sen mover un dedo para non incomodar ó “xefe”.

Coido que é hora de que os veciños saiban o que se fixo, se está a facer e para que se fai co polígono industrial da Pontenova; é, polo tanto, necesario facer as seguintes aclaracións:

¿Por qué o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE apoiamos a modificación urbanística que tiña plantexada o goberno do PP e que propoñía a ampliación do Parque Empresarial sobre da Chousa de Goios?

1º.- Porque as licencias de obra estaban suspendidas en todo o Polígono ó incluíren toda a súa superficie (a construída con empresas en funcionamento tamén) na modificación das normas para a ampliación do polígono hacia a Chousa de Goios.

2º.- Porque este era o procedemento mais curto para desbloquear a situación e superar unha situación de por si insostible, xa que hai licencias pendentes de tramitar por ser imposible legalmente sen incorrer en delito de prevaricación.

Hai licencias tramitadas e concedidas pola Xunta de Goberno do PP da que formaba parte o Voceiro Jorge García que poideran ser ilegais.

¿Por qué estaban as licencias en suspenso no polígono xa construído?

1º.- Tecnicamente debido á súa inclusión na modificación indicada que provocou que aqueles que tiñan edificacións legais en solo industrial pasaron a ter as súas naves fora de ordenación sobre solo rústico.

2º.- Politicamente non ten explicación que o PP, gobernante naquel entón, non fose consciente da delicada situación na que puxo ós propietarios do polígono a pesares das advertencias do redactor do proxecto de modificación.

¿Por qué se chegou a esta situación?

Xestur como responsable da construcción do Polígono industrial e “teórico” propietario da maioría das parcelas non construídas, tiña que ter posto a disposición do Concello a superficie destinada a solo dotacional no proxecto do polígono.

As parcelas destinadas a zona dotacional seguen sendo propiedade dos seus titulares orixinais, o cal supón:

1º.- Que o polígono está sen rematar en tanto non se poñan estas parcelas a disposición do Concello.

2º.- Que os propietarios do polígono actual pagaron a Xestur un prezo/m2 que incluía a superficie dotacional e as obras correspondentes, co cal falta que os responsables o expliquen ós propietarios.
O Goberno do PP no Concello quixo solucionar un problema a Xestur, xa que o incluír o polígono actual máis a súa ampliación na mesma modificación de normas permitíanlle unificar a zona dotacional de xeito que ademais de resultarlle máis barata tapaba a irregularidade de ter o polígono sen rematar.

¿Cál é a nosa proposta?
Calquera proposta do grupo do PSdeG-PSOE pasará sempre polo consenso cos propietarios ou, cando menos, ca maioría deles. Polo tanto neso traballamos e ese é o noso obxectivo.

Nós non estamos dispostos a entrar nin a continuar con disputas xudiciais que frean o desenvolvemento da Pontenova e non aportan mais que crispación cos propietarios e dificultades para a industria, a construcción e o comercio e polo tanto para o crecemento económico e o benestar dos nosos veciños.

Non nos podemos permitir o luxo de xudicializar ou non rematar coa xudicialización do proceso de construcción do novo polígono tal e como se fixo ca reparcelación da Chousa de Vilaoudriz, onde tras 20 anos de liortas aínda está pendente de rematar co que puido ser, de chegar a tempo, un dos máis importantes espacios de desenvolvemento urbano da Pontenova.

¿Cál é a situación actual?

Barallamos varias alternativas de ubicación con distintas dificultades pero con posibilidades de solución no curto prazo e con un custo razoable para cubrir a demanda de solo a medio prazo.

Contamos con instrumentos para xestionar o solo e ca vontade decidida de facelo dun xeito áxil e transparente. O que non queremos engadir nunca é a dificultade da oposición veciñal.

Darío Campos e o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE na Pontenova non se pretenden colgar o “mérito” de ter unha liorta xudicial cos veciños de Goios que foi o que ate o de agora conseguiu a xestión que fixo o PP no Polígono da Pontenova.

O problema do Polígono non se reduce a un informe preceptivo da Xunta, como quer facer ver o Voceiro popular, senón que é o resultado dunha xestión caprichosa, improvisada, alonxada da realidade e carente dun mínimo de sentidiño para facer as cousas que afectan á economía e a convivencia dos cidadáns.

Non imos cambiar ningunha coma dese proxecto do PP, imos cambiar o proxecto íntegro, a súa ubicación e a forma de facelo e imos deixalo como un exemplo do xeito en que non se deben facer as cousas.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

"Pepe do Cerdeiral"

Un ministro da República no exilio naceu na Pontenova

A Santa Substituta (Non hai Conforto)